PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem webu www.art-artdeco.cz nebo pokud jste vyplněním formuláře na těchto webových stránkách projevili zájem o zasílání novinek nebo o poskytnutí služeb ateliéru či koupi zboží, svěřujete nám své osobní údaje.
Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Správcem je fyzická osoba, Zuzana Stýblová, IČ: 12378691, Pražská 13, Mníšek pod Brdy. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat e-mailem artdecoatelier@seznam.cz

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
• budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
• plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování: 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

Poskytování služeb, prodej zboží a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, fakturační údaje (adresa/sídlo kupujícího, IČ/DIČ), adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Vedení účetnictví. Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání zpráv o novinkách a aktivitách. Vaše osobní údaje (adresa elektronické pošty, případně jméno a příjmení) využívám k zasílání obchodních sdělení. Činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás tyto novinky zajímají. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let od získání souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů (zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů).

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mám přístup pouze já. Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebujeme k nim třetí strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Je to zejména poskytovatel webové platformy a souvisejících služeb:
Webnode AG (webhosting a web).
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě e-mailem na adrese artdecoatelier@seznam.cz
• Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
• Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a doložím vám ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
• Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, či provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V případě, že si to přejete, vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání novinek a zpráv o aktivitách a obchodních sdělení
Odběr e-mailů můžete kdykoliv ukončit zasláním zprávy na artdecoatelier@seznam.cz s požadavkem na odhlášení zasílání.

Mlčenlivost
Dovoluji si vás ujistit, budu zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Závěrečná ustanovení:

Odesláním kontaktního formuláře poptávky nebo žádosti o zasílání newsletteru potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;